Home » Partners

Partnerzy

assist international Human Resources GmbH oferuje szkolenia międzykulturowe, szkolenia z zakresu przywództwa, komunikacji, jak również coaching, doradztwo i międzynarodowe warsztaty z innowacyjnymi instrumentami blended learning, aby wspierać zrównoważony rozwój międzynarodowych zespołów, liderów i globalnych organizacji.

 

Dzięki naszemu doświadczeniu w opracowywaniu materiałów szkoleniowych w połączeniu z naszą unikalną koncepcją nauczania mieszanego (blended learning), Smart international Learning, uzupełniamy nasze szkolenia bezpośrednie o innowacyjne formaty nauczania, aby zoptymalizować efektywność i trwałość treści szkoleniowych i kompetencji.

Nasi klienci to zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, międzynarodowe korporacje, większe i średnie organizacje. Od 2014 roku assist jest również zaangażowany w partnerstwa w ramach projektów UE, dostarczając międzykulturowe know -how dla nauczania online.

www.international-hr.de

BrainLog jest organizacją non-profit, która rozwija i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami finansowanymi z funduszy, koncentrującymi się na innowacjach i edukacji w zakresie rozwoju biznesu, aplikacji internetowych i mobilnych, przedsiębiorczości, innowacji w sporcie i dobrego samopoczucia, edukacji nieformalnej i integracji społecznej w Danii.

www.brainlog-ngo.com

Co&So to konsorcjum zlokalizowane w regionie Toskanii, w skład którego wchodzą spółdzielnie socjalne i nie socjalne działające w dziedzinie społecznej i kulturalnej. Co&So liczy 26 pracowników, którzy świadczą usługi dla stowarzyszonych. Główne usługi to:

administracja, monitorowanie przetargów składanie wniosków o zamówienia publiczne, oferowanie możliwości europejskich w celu promowania innowacji w spółdzielniach w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i usług, certyfikacji jakości, komunikacji. W Co&so istnieje specjalne biuro zajmujące się tylko funduszami europejskimi z bardzo wykwalifikowanym personelem, który ma ponad 10 lat doświadczenia w tej dziedzinie. Obszary działalności, w których CO&SO i jego spółdzielnie świadczą swoje usługi to:

  • Opieka społeczna, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo;
  • Wsparcie dla migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, jak również dla innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
  • Kultura i turystyka;
  • Edukacja i młodzież;
  • Szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy.

Co&So posiada Certyfikat Jakości zgodny z normami UE: ISO9001:2015; ISO14001:2015:BS18001:2007.

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości działa od 2004 roku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją nowoczesnej edukacji i przedsiębiorczości, badaniami naukowymi i doradztwem, prowadzeniem szkoleń, działalnością wydawniczą, marketingową, doradczą i reklamową. Stowarzyszenie świadczy usługi w zakresie wspierania edukacji poprzez realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz organizację szkoleń. Prowadzi również doradztwo dla firm działających na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości usług otoczenia biznesu. Stowarzyszenie jest aktywne na polu naukowym, wyrażającym się w zaangażowaniu w projekty badawcze oraz prowadzeniu własnych analiz społecznych.

www.cwep.eu

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) jest prywatnym przedsiębiorstwem szkoleniowym, pionierem we współtworzeniu z firmami, dorosłymi i młodzieżą szkoleń w zakresie innowacyjnych koncepcji, tworzenia przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności związanych z zatrudnieniem, umiejętności czytania, pisania i liczenia, przedsiębiorczości oraz szkoleń w zakresie umiejętności miękkich i twardych.

FyG działa aktywnie jako firma edukacyjna i szkoleniowa, promując i wzmacniając rozwój dorosłych, dostrzegając nowe możliwości i pomagając im w zwiększeniu szans na zatrudnienie, w obliczu różnych czynników wykluczenia: młodzież i dorośli z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotni z barierami ekonomicznymi lub społecznymi. 

FyG ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i programów mentorskich dla firm, przedsiębiorców, Start-Upów, również z osobami z grup defaworyzowanych. Działa jako organ świadczący usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i informacji, świadcząc usługi pośrednictwa pracy i pośrednictwa na rynku pracy dla osób bezrobotnych, takie jak: orientacja, szkolenia, ocena i informacja.

W ostatnich latach FyG opracował i wdrożył szereg europejskich projektów współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ i COSME, zajmujących się tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw, zarządzaniem, szkoleniami dla start-upów, internacjonalizacją, gamifikacją i innowacjami w szkoleniach dla przedsiębiorców.

KIG – Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 154 organizacji biznesowych.

Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy blisko 50 projektów finansowanych z funduszy unijnych związanych z przedsiębiorczością i rozwojem biznesu.

 

KIG prezentuje głos przedsiębiorców UE w postaci opinii i stanowisk środowiska biznesu na szczeblu unijnym wobec polityk lub projektów uregulowań prawnych. KIG jest członkiem EUROCHAMBRES, Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych, które zrzesza europejskie izby handlowe oraz Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu. KIG współpracuje również z największymi światowymi organizacjami krajowymi.

 

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi), zapraszamy przedsiębiorców na międzynarodowe targi, fora gospodarcze, a także na spotkania biznesowe oraz do innych projektów.

Strona internetowa: www.kig.pl

Munster Technological University to uniwersytet technologiczny z wieloma kampusami, który przyczynia się do rozwoju regionu poprzez dostarczanie programów akademickich, które wspierają rozwój studentów i możliwości, edukację i badania. MTU ma rozległy i imponujący ślad w regionie południowo-zachodnim w Cork i Kerry, z 18 000 studentami, oferując ponad 140 programów i liczne powiązania z uczelniami na całym świecie.  Celem MTU jest zapewnienie edukacji i możliwości badawczych dla uczniów zorientowanych na karierę oraz rozwijanie długoterminowej współpracy z przemysłem i społecznością.  Poprzez partnerstwo z przemysłem i społecznością, MTU będzie poszukiwać dynamicznych relacji międzysektorowych z firmami rozpoczynającymi działalność, innowatorami i wiodącymi firmami w branży. MTU będzie nadal inwestować w przyszłość z najnowocześniejszymi badaniami, edukacją, przedsiębiorczością, obiektami kulturalnymi i sportowymi.

Strona internetowa: www.mtu.ie